FM 103.1 MHz   홈으로 HOME | 로그인 | 회원가입

ID
PW
 
   
   
   
 

설교자소개
은혜의강가로(13:30-13:52)
설교자 : 권오진 목사
출석교회 : 정동교회
홈페이지 :
연락처 : 053-764-3927/ 766-2701
은혜의강가로(13:30-13:52)
설교자 : 김귀식 목사
출석교회 : 충일교회
홈페이지 :
연락처 : 053-558-0691
은혜의강가로(13:30-13:52)
설교자 : 이용세 목사
출석교회 : 율하소망교회
홈페이지 :
연락처 : 053-962-9106 / 010-8599-2819
은혜의강가로(13:30-13:52)
설교자 : 장영호 목사
출석교회 : 한미병원교회
홈페이지 :
연락처 : 010-9345-2709
은혜의강가로(13:30-13:52)
설교자 : 윤성명 목사
출석교회 : 주안감리교회
홈페이지 :
연락처 : 010-6449-0135
은혜의강가로(13:30-13:52)
설교자 : 전통엽 목사
출석교회 : 신평교회
홈페이지 : 카페주소: cafe.naver.com/spch
연락처 : 053-3250 , 985-0851