FM 103.1 MHz   홈으로 HOME | 로그인 | 회원가입

ID
PW
 
   
   
   
 

설교자소개
5분메세지(21:29~21:35)
설교자 : 김교연 목사
출석교회 : 박사교회
홈페이지 :
연락처 : 053-852-0172 / 010-2566-4863
5분메세지(21:29~21:35)
설교자 : 박진희 목사
출석교회 : 주향능력교회
홈페이지 :
연락처 : 053-791-7792
5분메세지(21:29~21:35)
설교자 : 김정표 목사
출석교회 : 범물제일교회
홈페이지 :
연락처 : 053-783-2224
5분메세지(21:29~21:35)
설교자 : 김중원 목사
출석교회 : 지산교회
홈페이지 :
연락처 : 070-8260-2189, 011-513-2166
5분메세지(21:29~21:35)
설교자 : 이상윤 목사
출석교회 : 칠곡예향교회
홈페이지 :
연락처 : 010-4538-0236
5분메세지(21:29~21:35)
설교자 : 이규철 목사
출석교회 : 안동성결교회
홈페이지 :
연락처 : 054-857-6159